Blog

Ultimele noutati

Cum apreciaza un gentleman frumusetea?

 • 24
 • martie
 • Babylon
 • 24 martie

Modul în care se delecteaz? un domn este ceea ce-l face s? se disting? de un om obi?nuit; mai precis, modalit??ile de exprimare sunt legitima?ia de intrare într-un gentleman’s club. Discre?ia este cuvântul de ordine când vine vorba de a te prezenta în rândurile unei elite ?i de a te integra într-un asemenea club select. A intra într-un gentlemen’s club înseamn? a vedea ?i de a fi v?zut de oameni al?turi de care vei fi ?i tu asociat în imaginea ta public?. La fel ca orice grup nou, ?i acesta se supune acelora?i reguli privitoare la evitarea încerc?rilor de a ie?i în eviden??, fie c? e vorba de vestimenta?ie sau de stilul de a vorbi. Studiaz? ceea ce este în jurul t?u; simte înc?perea, cum s-ar spune, pentru a te pune la curent cu eticheta locului.

Înc? de la intrare, un gentlemen’s club care se respect? reu?e?te s? te cople?easc?. Prima impresie va fi aceea a p?trunderii într-un spa?iu sacru, care prin felul în care este aranjat se va impune în fa?a ta. S? nu te la?i, totu?i, intimidat; un gentlemen’s club nu este genul de loc care s?-?i permit? s? fii timid. P??e?te mereu cu încredere, cu privirea înainte; orgoliile ?i etalarea statutului social sunt la ele acas? aici, a?a c? nu vei dori ca primul lucru pe care-l cred ceilal?i despre tine s? fie negativ. Trebuie s? ar??i c? locul t?u este acolo. P??e?te ca ?i când ar fi clubul t?u propriu. O bun? impresie te duce departe.

În fine, ?ine minte c? modera?ia este cheia spre statutul de gentilom. Nu bea ca ?i când ai fi într-o cârcium? din spatele blocului. Savureaz?. Înva?? s? apreciezi o b?utur? fin? a?a cum se cuvine. Dac? nu e?ti sigur c? ?tii foarte multe despre coniacuri, whisky-uri sau vinuri, nu te sfii s? te documentezi asupra acestora. Este bine s? ?tii la ce s? te a?tep?i ?i s? nu pari un neofit, dar nici s? nu dai impresia unui om îngâmfat, prea mândru de cuno?tin?ele sale avansate. A cunoa?te din diverse surse nu se compar? cu a tr?i experien?a unui scotch dintre cele mai fine. Iar când vine vorba de a asista la spectacolul oferit de un gentleman’s club, uit?-te în jurul t?u, la cei mai elegan?i dintre clien?ii localului, ?i f? ca ei. Doar pentru c? vor exista ?i oameni care nu au ce c?uta acolo sau ale c?ror maniere nu sunt foarte bine puse la punct nu înseamn? c? trebuie s?-i iei tocmai pe ace?tia ca exemplu. La finalul serii, vei r?mâne cu o experien?? pl?cut? ?i vei sim?i c? ai stat acolo unde î?i este locul, la masa boga?ilor

Cate ceva despre doamne si domni

 • 25
 • ianuarie
 • Babylon
 • 25 ianuarie

Invariabil, într-un gentlemen’s club, se va pune problema reac?iilor domnilor la mi?c?rile ?i privirile senzuale aruncate de doamnele care danseaz? ?i fac atmosfer? acolo. Rolul lor este s? aprind? în privitori fantezii, s? încing? spiritele domnilor, s? fie admirate ca opere complexe de art?, atât din punctul de vedere al aspectului, cât ?i sub raportul dansului, al muzicii, al mimicii. Practic, ele pun în scen? o form? foarte interesant? de teatru, care trebuie privit? ca atare ?i admirat? pentru ceea ce este. ?inutele nu foarte ample ?i specificul unui astfel de club duc, totu?i, mai ales în rândul neini?ia?ilor, la o serie de preconcep?ii gre?ite fa?? de interac?iunea dintre dansatoare ?i public.

Am mai vorbit despre cum calitatea de gentleman presupune discre?ie ?i p?strarea aparen?elor civilizate în orice context. Ei bine, prezen?a unor femei frumoase care, invariabil, aprind dorin?e în orice b?rbat, nu face excep?ie de la aceast? regul?. Ea trebuie tratat? cu maturitate ?i re?inere în egal? m?sur? în care femeia trebuie tratat? cu admira?ie ?i cu respect. Manifest?rile desprinse din repertoriul galeriilor de fotbal pur ?i simplu nu-?i au locul într-un gentlemen’s club ?i, mai mult decât atât, pe autorul unor asemenea expresii grote?ti îl vor face s? treac? drept un simplu grobian e?uat în locul nepotrivit.

Eticheta unui gentlemen’s club presupune savurarea clipelor senzuale în lini?te ?i p?strarea sim??mintelor în interior; un dans lasciv este, de fapt, o prob? a st?pânirii de sine, esen?ial? pentru asumarea condi?iei de gentleman. Publicul dintr-un astfel de local va trebui, pentru a se integra, s? se supun? acestor norme de bun sim? ?i civiliza?ie elementar?. Sigur c? schimbul de impresii cu ceilal?i membri ai publicului este permis ?i chiar indicat, îns? de la ?oapte discrete rostite în compania unui prieten ?i a unui pahar de t?rie fin? pân? la r?cnete de cea mai joas? condi?iune este cale lung?. Sfatul Babylon? Savura?i, discuta?i, dar civilizat!

Eticheta într-un Gentlemen’s Club

 • 10
 • ianuarie
 • Babylon
 • 10 ianuarie

Barurile ?i cluburile, de fapt, locurile publice în general, au, fiecare, propriul specific. Dup? acest specific se construie?te ?i eticheta care trebuie respectat? în fiecare dintre ele. Aici nu vorbim despre ierarhii; nu exist? etichet? bun? ?i etichet? proast?; doar potrivit? ?i nepotrivit?. Este la fel de ciudat s? apari în smoking la un bar de cartier cum este s? te prezin?i într-un Gentlemen’s Club purtând salopet? de munc?. Un domn va ?ti exact când s? poarte anumite haine, când s? se poarte într-un anumit fel ?i cum s? se fac? pl?cut de cei din jurul s?u, f?r? a c?dea în anonimat, dar f?r? a ie?i în eviden?? mai mult decât este cazul.

Într-un Gentlemen’s Club, este acceptabil s? te prezin?i într-o ?inut? elegant?, pornind de la smart casual ?i terminând chiar cu un smoking. Sub nicio form? nu este indicat s? te prezin?i în trening sau în blugi h?rt?ni?i, pentru c? un Gentlemen’s Club nu este discotec? s?teasc?. Sigur oricine este bine primit, dar o ?inut? inadecvat? va atrage aten?ie nedorit?; cu alte cuvinte, vei p?rea un outsider, un neavenit care se prezint? la o ocazie deosebit? f?r? echipamentul adecvat, iar acest lucru nu se potrive?te unui gentleman.

Dincolo de ?inut?, comportamentul trebuie s? fie discret, politicos ?i cât se poate de amiabil. Certurile nu sunt ceva de dorit într-un Gentlemen’s Club, la fel cum nici limbajul licen?ios nu are ce c?uta; sigur, nu spune nimeni c? trebuie s? vorbe?ti ca un academician, dar dac? ai de înjurat, e de recomandat s? o faci la urechea celui care trebuie s? aud?, pentru ca ceilal?i oameni care, poate, au alte preocup?ri s? nu fie tubura?i de limbajul t?u marin?resc. În fond, este vorba de p?strarea aparen?elor, nu de limitarea libert??ii. Important e s? te sim?i bine f?r? s?-i faci pe al?ii s? se simt? prost.

Atmosfera ideal? pentru un gentleman

 • 17
 • ianuarie
 • Babylon
 • 17 ianuarie

Un gentleman are anumite exigen?e legate de orice i se ofer?. Nu accept? u?or nimic sub standarde, pentru c? un gentleman veritabil î?i cunoa?te propria condi?ie ?i nu va coborî sub ea. Atmosfera în care acesta se simte cel mai bine este, desigur, una rafinat?, asemeni sie?i. El se va identifica, rând pe rând, cu toate elementele componente ale unui gentlemen’s club, de exemplu, de la aromele subtile ale b?uturilor fine pân? la dansurile pe care le observ? în jurul s?u, mulate parc? pe fiecare und? cerebral? a adev?ratului domn. Aici este ?i dificultatea în a organiza ?i a amenaja un gentlemen’s club: în aten?ia la fiecare detaliu.

Selec?ia de b?uturi este un punct foarte important în ”to do list”-ul oric?rui gentlemen’s club. Gusturile difer?, singurul punct comun al domnilor fiind dorin?a de a consuma b?uturi foarte fine. Între b?utorii de whisky ?i cei de coniac exist? disensiuni; amicale, desigur. La fel ?i între iubitorii de scotch ?i cei de bourbon. Chiar ?i între admiratorii scotch-urilor afumate din Islay ?i b?utorii de scotch-uri fructate din Speyside sunt diferen?e destul de mari. Barul unui gentlemen’s club va trebui, deci, s? aib? o selec?ie variat? de blend-uri ?i single malt-uri, de brandy-uri , coniacuri ?i armagnac-uri. Când vine vorba de vinuri, ?i mai mari sunt distinc?iile de gust. Al?turi de aceste b?uturi clasice, romul, vodka ?i alte spirtoase folosite majoritar pentru cocktail-uri nu au voie s? lipseasc?.

În ce prive?te atmosfera ?i domni?oarele care o asigur?, un adev?rat gentlemen’s club va alinia pe scen? animatoare cu trupuri superbe, înve?mântate provocator, dar nu vulgar. Limita dintre frumuse?e ?i prost gust este destul de sub?ire când vine vorba de subiecte sensibile, precum corpul feminin. Animatoarele nu vor fi niciodat? puse în posturi umilitoare, ci î?i vor etala talentul de dansatoare cu stil ?i cu gra?ie. Aceste dou? cuvinte, stil ?i gra?ie, sunt la mare pre? în lexicul oric?rui gentilom.

Omul si ale lui fantezii

 • 7
 • ianuarie
 • Babylon
 • 7 ianuarie

Mintea uman? este un t?râm foarte misterios. Asemeni vechiului Babylon, ora?ul antic care a fascinat toate culturile care au auzit de el, imagina?ia ta este populat? cu gândurile cele mai diverse, cele mai pestri?e, care pe mul?i i-ar l?sa masc? dac? le-ar auzi. Aceste tabuuri sociale se manifest? ca un corset strâns în jurul propriei tale libert??i. Un domn, un mascul alfa, nu poate s? tr?iasc? în asemenea captivitate, drept pentru care au ap?rut cluburile pentru b?rba?i, sub elegantul nume de ”gentlemen’s club”. Titulatura este gr?itoare. Într-adev?r, aici se adun? domnii re?inu?i, maniera?i, care au nevoie, totu?i, de câte o noapte în care s? poat? fi ei în?i?i, s? se bucure de pl?cere f?r? a fi judeca?i.

Societatea nume?te multe dintre pasiunile naturale ale omului vicii. Un gentlemen’s club nu le judec?, ci le ofer?. El este refugiul în care orice domn poate savura o b?utur? fin? ?i mi?carea lasciv? a corpului feminin, f?r? s? se utie cineva cu dispre? la el. Ipocrizia cea mare a societ??ii exact aici st?: în faptul c? refuz? s? accepte îns??i umanitatea apartenen?ilor ei, izolând-o în spa?ii special amenajate. La drept vorbind, aceste spa?ii ajung s? fie atât de bine amenajate ?i atât de pl?cute, încât un gentlemen’s club nu poate s? fie decât recunosc?tor pentru o asemenea atitudine.

Între domni ?i gentlemen’s club exist? un acord tacit; un tratat de pace între societate ?i refugiile din calea tabuurilor acesteia. Se creeaz? locuri în care oamenii care ?tiu ce vor pot s? discute în voie probleme considerate inacceptabile, s?-?i împ?rt??easc? secretele ?i s? aib? parte de îndeplinirea fanteziilor pe care le au, departe de ochiul critic al publicului. Un gentlemen’s club este, drept urmare, acel loc unde putem fi cu adev?rat oameni, unde ne putem manifesta pasiunile f?r? consecin?e negative artificiale, unde putem fi noi în?ine ?i unde putem socializa în voie, f?r? team?.

Nightclub-ul: Cealalta lume

 • 7
 • decembrie
 • Babylon
 • 7 decembrie

Noaptea, se spune, adaposte?te dorin?ele cele mai arzatoare. Dorinte tabu, dorinte pe care oamenii le au, cu totii, dar despre care nu vorbesc. Ele ard mocnit în sufletele lor, caut? s? fie satisf?cute. A?a s-au n?scut night club-urile. Sunt acele locuri în care oamenii împart acelea?i interese, acelea?i pl?ceri. Sunt acele locuri în care oamenii pot fi ei în?i?i, nestingheri?i, f?r? s? interfereze nimeni cu fanteziile lor, f?r? s?-i judece nimeni. În Night Club, de?i nu te cunoa?te nimeni, toat? lumea ?tie c? e?ti acolo din acela?i motiv din care este ?i ea: s? fii liber s? te exprimi a?a cum e?ti tu în realitate.

Oamenii care se duc în night club ?tiu s? se trateze unii pe al?ii cu respect. Ei sunt cei curajo?i. Cei care pot s? se pun? fa??-n fa?? cu propriile lor fantezii ?i s? o fac? în fa?a altora. Toat? lumea este acolo pentru a se bucura de un spectacol plin de senzualitate, conceput în cel mai mic detaliu pentru a oferi senza?iile c?utate de oaspe?i. Pân? la urm? atitudinea de care dai dovad? când vizitezi un night club merit? r?spl?tit? a?a cum se cuvine, cu pl?ceri dintre cele mai rafinate.

Treaba unui night club este s? î?i ofere confortul în care tu s? po?i s? fii cu adev?rat tu însu?i, f?r? nicio team?. Asta înseamn? relaxare; desprinderea comlpet? de lumea din exterior ?i p?trunderea în propriile h??i?uri l?untrice, oricât de tabu ar putea ele s? fie considerate. Admirarea unor forme ?i mi?c?ri pline de lascivitate devine uniunea spiritual? cu întregul complex de senza?ii asociat acestei st?ri de permanent? tachinare pl?cut?. Comunicarea se face din mi?care ?i din priviri. Încetul cu încetul, orice gând despre exterior se tope?te din mintea ta ?i e?ti prezent cu totul în acest loc, în acest refugiu.

Arta de a fi un domn

 • 15
 • noiembrie
 • Babylon
 • 15 noiembrie

Un gentlemen’s club respectabil are datoria de a convinge prin propria prestan?? clientela sa s? se manifeste conform standardelor de rafinament impuse de acesta. Consider?-l ca pe un profesor de stil, care te r?spl?te?te pe m?sura propriei tale atitudini ?i calit??ii stilului abordat. Nu te sfii s? te ar??i în public îmbr?cat cu cele mai bune ve?minte. Un costum din trei piese ?i o cravat? fin?, din m?tase, dar de bun gust fac minuni atunci când e?ti observat de cei din jurul t?u. Un domn nu trebuie s? fie strident pentru a ie?i în eviden??; tocmai, el se remarc? prin discre?ie ?i prin fine?ea comportamentului ?i ?inutei sale.

Ei bine, întrun gentlemen’s club, apare aceast? competi?ie inevitabil? între b?rba?i, care trebuie men?inut? în limitele cele mai riguroase ale polite?ei, onoarei, bunului sim?; tr?s?turi definitorii pentru un domn care se respect?. Este o întrecere mut? ale c?rei arme sunt distinc?ia, clasa, fine?ea. Un gentlemen’s club este locul de întâlnire al celor care apreciaz? doar ce este mai bun: b?uturile cele mai rafinate, femeile cele mai frumoase, atmosfera cea mai echilibrat?, muzica cea mai bun?. Aceste lucruri sunt puse la dispozi?ia domnului de clubul însu?i, treaba clien?ilor fiind doar s? se relaxeze ?i s? se bucure de ceea ce li se ofer?.

Pentru ca toat? lumea s? se poat? bucura de o noapte petrecut? într-un gentlemen’s club, este nevoie ca fiecare s? participe la asigurarea acelui climat pl?cut ?i relaxant. Dincolo de etalarea propriilor calit??i, scopul principal al prezen?ei tale în asemenea stabiliment este relaxarea, reînc?rcarea bateriilor dup? zile lungi de munc?, distrac?ia discret?, între oameni asemeni ?ie. Admir?, savureaz? fiecare moment, ?ine bucuria vie în interiorul t?u ?i manifest?-te cât mai discret cu putin??. Nu uita c? un caracter vocal este propriu mai mult unui huligan, iar un gentlemen’s club nu este un loc pentru asemenea oameni.

Un gentleman s club cu pretentii

 • 5
 • noiembrie
 • Babylon
 • 5 noiembrie

Pentru a p?trunde în lumea creat? de un gentleman’s club respectabil, trebuie ca în primul rând tu s? te respec?i ?i s? ?tii s? o faci cu stil. Genul de om care vine la Babylon nu accept? compromisuri ?i este foarte atent la fiecare detaliu al impresiei pe care o creeaz? celorlal?i, dar ?i lui însu?i. Vorbim despre omul care este atent la imaginea sa în oglind?, ?tie s? asorteze accesoriile pe care le poart?, s? fie puternic ?i discret în acela?i timp; vorbim despre omul cu maniere, despre cel care savureaz? f?r? l?comie frumuse?ea ce i se arat? ?i care alege întotdeauna varianta cea mai rafinat?.

?inuta unui gentleman trebuie s? fie impecabil?, pentru a emana acea autoritate mut? pe care doar un om calculat o poate avea. Controlul asupra propriei persoane este primul pas c?tre abilitatea de control asupra celorlal?i; c?tre putere, cu alte cuvinte. Iar un gentleman va aspira mereu c?tre statutul de mascul alfa, indiferent de grupul în care se afl?. Chiar cedând o serie de prerogative ale puterii c?tre ceilal?i domni din compania sa, el î?i etaleaz? discret, elegant, statutul. Asemenea companie se poate avea într-un gentlemen’s club respectabil. B?rba?i puternici care-?i recunosc ?i respect? unul altuia for?a, fiind uni?i doar de dorin?a de a se bucura de pl?cerile pe care un asemelea local le are de oferit.

Asemenea preten?ii poate emite un gentlemen’s club de la oaspe?ii s?i: s? fie b?rba?i care chiar ?tiu s? aprecieze ceea ce li se ofer?; în definitiv, la fel se comport? ?i clien?ii unui astfel de stabiliment. Ei nu ofer? lucruri care nu sunt apreciate de cei care le primesc. Ce rela?ie poate s? fie mai stabil? ?i mai de încredere decât cea dintre oameni care ?tiu foate bine ce vor ei ?i ce apreciaz? ceilal?i? Asemenea sensibilitate subtil? separ? un domn de un om de drept comun, iar condi?ia de domn este apreciat? ?i celebrat? la Babylon.

Nightclub-ul, cartea de vizita a orasului

 • 15
 • Octombrie
 • Babylon
 • 15 Octombrie

Experienta de nightclub din Iasi se poate ridica la standarde cele mai inalte, dictate chiar de pretentiile oamenilor locului. Suntem rafinati si ne place sa o aratam, iar noi stim ca nightclub-urile sunt cartea de vizita a unui oras. Vizitatorii, indiferent de motivul prezentei or in oras, sunt interesati de viata de noapte. Într-un oras mare nu se doarme, iar Iasul este un oras mare care nu are voie sa doarma. Nu atâta timp cât exista Babylon, sursa locala de nopti albe si de indeplinit fantezii si vise dintre cele mai senzuale. Spectacolul Babylon, unic in oras, garanteaza sa te mentina treaz pâna la rasarit, oricât de târziu ar fi acesta.

Special pentru oaspetii cu pretentii si cu bun gust, am selectat pentru barul nostru cele mai fine bauturi care se potrivesc celor mai puternice senzatii oferite de animatoarele noastre dedicate placerii tale. Unduioase, rapitoare prin miscare si privire, ele vor dansa, si vor dansa si vor face timpul parca sa accelereze, odata cu pulsul tau. Un nightclub respectabil n-are nevoie de ceasuri, iar daca le are, sunt acolo doar ca sa faca in ciuda insusi timpului, incapabil sa dea oamenilor senzatia de plictiseala. Ceea ce se petrece la Babylon aproape ca seamana cu o vraja.

Ceea ce vrea Babylon sa faca este sa reprezinte avatarul vietii nocturne a Iasului, etalonul de eleganta si rafinament spre care orice alt nightclub sa nazuiasca. Totusi, clientela Nightclub Babylon a fost, este si va fi una selecta, cu bun gust, capabila sa recepteze forme rafinate ale artei si ale esteticii si sa le aprecieze la adevarata lor valoare. Publicul Babylon, pretentios in cel mai bun sens al cuvântului, stie ce vrea in materie de placeri si spectacol burlesc. Publicul Babylon este cel care dicteaza standardul, iar noi reusim de fiecare data sa ne ridicam la inaltimea lui.

Babylon, un nightclub cat o atitudine

 • 5
 • Octombrie
 • Babylon
 • 5 Octombrie

Un Nightclub trebuie sa fie un refugiu care sa te duca undeva, departe de cotidian, departe de ceea ce ineamna agitatie, rutina, plictiseala, obligatii. intr-un Nightclub poti sa fii asa cum vrei tu, liber de inhibitii, liber de tot ce te tine legat si constrans. Regulile sunt facute mai mult de tine decat de noi. Suntem gazde relaxate. Preferam sa oferim mult mai mult decat luam. Oferim placere trupului si spiritului, acea placere nepretuita pe care o cauti in momentul in care treci pragul nostru. O placere subtila, ce izvoraste din miscari lascive care iti alinta ochii cu maiestrie.

intr-un nightclub respectabil, te vei simti ca un aristocrat; ca un domn. ti se va acorda respect, iar poftele tale si pretentiile cele mai inalte vor fi cu siguranta satisfacute. Asta si cauti. Sa obtii sau sa afirmi un statut. Babylon este ca o decoratie pentru tine; cand spui ca ai trecut pe aici, arati ca esti un mascul Alfa care a castigat o distinctie unica, numai adapandu-se din nectarul vizual oferit de fetele dornice sa te starneasca in cel mai subtil si, in acelasi timp, puternic mod. Vei afla cum s-a simtit fiecare sultan privind unduielile din haremul sau.

Babylon este mai mult decat un simplu nightclub. Este o sursa de noblete pentru tine, pe care o vei etala inca de la prima ta vizita. Se va vedea in atitudinea ta ca esti un client al Nightclub Babylon. Se va vedea in ochii tai focul pasiunii aprinse de noi. Nu vei mai fi niciodata la fel si mereu iti vei dori tot mai mult de la viata si de la oportunitatile care sunt aruncate in calea ta. Aceasta este atitudinea Babylon: este dominatie pura si capacitatea de a scoate mereu maximul din ceea ce ti se ofera.

Nightclub Babylon Iasi, sursa rafinamentului din viata ta

 • 5
 • Septembrie
 • Babylon
 • 5 Septembrie

Noptile sunt timpi morti si plictisitori pentru cei care dorm. Pentru domnii care stiu ce este distractia, in schimb, viata incepe acolo unde se termina ziua: fix la ora deschiderii nightclub-urilor. O lume a senzualitatii ti se arunca la picioare, pentru a te incarca de energii pozitive si de senzatii fierbinti, fie frigul cat de aprig! Cu animatoare profesioniste si iscusite in ale dansului, Nightclub Babylon Iasi ofera un ambient numai bun pentru distractia ta rafinata din fiecare noapte. Barul mereu aprovizionat te imbie si el cu cele mai fine bauturi, pentru ca un asemenea spectacol sigur iti va face sete.

Oaspetii Nightclub Babylon Iasi spun ca nu le-a fost dat prea des sa vada miscari atat de apetisante ale unor trupuri atat de frumoase. Noi ne mandrim cu acest lucru, pentru ca fetele au fost atent alese atat pentru frumusetea lor rapitoare, cat si pentru dorinta de a vedea zambetele satisfacute ale domnilor care le privesc. Pana la urma, ce femeie nu doreste sa fie admirata? Vezi tu, o vizita la Nightclub Babylon Iasi este un schimb de privelisti. De ambele parti ale scenei se formeaza imaginile dorite de tine si de animatoare. Tu oferi admiratie, ele ofera ceva de admirat.

Intelegi, draga oaspete, de ce o noapte in Babylon iti va aduce satisfactie cum nici nu banuiai. Orice domn are nevoie de rafinament in viata lui, iar admiratia pentru frumos face parte din fisa postului de gentleman. Ba, chiar, iti vei cizela foarte mult bunul gust in ceea ce priveste trupul feminin dupa ce iti vom arata de ce am descoperit noi ca este capabila natura. Lumea nu ti se va mai parea la fel dupa cateva nopti petrecute in Babylon, iar standardele tale vor fi mult mai inalte si mai bine definite.

Nightclub Babylon Iasi, teren de joaca pentru vanatorii nocturni de senzatii

 • 14
 • Iulie
 • Babylon
 • 14 Iulie

Nightclub Babylon Iasi cunoaste foarte bine mintea masculului alfa care are nevoie sa se simta mereu la vanatoare. Grija noastra este sa te simti in control, sa primesti senzatii puternice care sa poata sa te atinga acolo unde iti doresti mai mult: in instinctele tale barbatesti, in dorintele tale cele mai ascunse si mai puternice. Nightclub Babylon Iasi are dansatoare care stiu sa te faca sa te dezmortesti si sa simti cum fiecare coarda sensibila a ta vibreaza in ritmurile lor ametitoare. Sa mai mentionam ca stiu sa se adapteze la cerintele oricarui client? E de la sine inteles. Rafinamentul este cuvantul de ordine la Nightclub Babylon Iasi.

Atmosfera de la Nightclub Babylon Iasi este incarcata de mister si senzualitate special pentru ca tu sa petreci nopti de neuitat in compania noastra. O bautura fina si un dans lasciv sunt tot ce iti trebuie dupa o zi lunga si ocupata. Dupa atata conformism pe care ai fost obligat sa-l afisezi, te poti dezlantui, dupa ce lasi la usa tot ce te leaga de normele lumii de afara. Nightclub Babylon te asteapta cu tot felul de surprize si chiar premiaza domnii care se distreaza cel mai mult si cel mai bine.

Oaspetii de la Nightclub Babylon sunt mereu multumiti si mereu intrigati de ceea ce se intampla aici. Cand vine vorba de spectacol burlesc si de dansuri lascive, Nightclub Babylon Iasi stie sa ofere oricarui oaspete senzatiile pe care le cauta si sa-i ofere ceea ce in alta parte nu ar putea decat sa-si imagineze.

Misterul, atractia principala de la Nightclub Babylon Iasi

 • 1
 • Iulie
 • Babylon
 • 1 Iulie

Stii de ce nightclub-urile se numesc asa si functioneaza noaptea? Pentru ca noaptea e mister, iar misterul atrage. Nightclub Babylon Iasi a inteles pasiunea pentru mister a domnilor care-i calca pragul. Lumini slabe, miscari ametitoare... Toata atmosfera vorbeste despre pasiunea ta atat cat s-o atate, sa aprinda o scanteie care sa arunce in aer butoiul cu pulbere pe care-l ascunzi in tine. Nu ezita sa vii pe la cel mai fancy nightclub din Iasi. Nu vei pleca dezamagit, oricat de inalte ti-ar fi standardele.

La Nightclub Babylon, avem grija de pasiunile si de fanteziile cele mai diverse ale tuturor clientilor nostri. Camerele noastre pentru dansuri private sunt personalizate anume pentru a crea atmosfera pe care o doreste orice oaspete al nighclub-ului nostru. Experienta trebuie sa fie completa si sa atinga fiecare simt, fiecare nerv, fiecare fibra a fiintei tale, pentru a te invalui in rafinament si pentru a face sa simti ca traiesti un stil de viata luxos. Ceea ce, de altfel, si faci.

Clientela selecta de la Nighclub Babylon Iasi te face sa te simti ca acasa, intre ai tai, intre persoanele cu care te poti intelege cel mai bine. Rusinea si pudibonderia nu au ce cauta la Nighclub Babylon Iasi, pentru ca aici vin oameni care stiu ce vor, oameni care au pretentii si care stiu ca le vor fi satisfacute in totalitate. Indrazneste sa ne faci o vizita si sigur nu o vei uita. Nightclub Babylon Iasi are atractii si surprize de tot felul, pentru petrecareti, pentru jucausi, pentru admiratorii trupului feminin indeosebi.

Nightclub Babylon. Rafinamentul, la el acasa

 • 16
 • Iunie
 • Babylon
 • 16 Iunie

Nu trebuie sa te duci tocmai la mare ca sa te bucuri de niste privelisti mai... apetisante. Cel mai hot nightclub din Iasi are portile deschise pentru domnii pretentiosi, care nu fac rabat la calitatea unui dans lasciv. Distractia e chiar in centru. Miscarile cele mai fierbinti sunt aproape de tine. Aproape... le poti atinge. Admira formele care se unduiesc prin fata ta. Stiu animatoarele noastre sa incite si pe cei mai reci dintre domni. Nu te gandi de doua ori inainte de a decide sa ne treci pragul.

Oferim si placeri vinovate pentru cei mai duri dintre voi. O camera cu... pedepse dulci-amare pentru placerile tale vinovate. Priviri aspre si un dans care-ti va pune inima in miscare... nici doctorul nu ti-ar recomanda ceva atat de bun pentru tine. Nightclub Babylon gandeste liber si deschis. La fel cum faci si tu, de indata ce abandonezi la usa constrangerile sociale si inhibitiile. Esti tu insuti. Esti liber. Descoperi si te descoperi.

Nightclub Babylon apreciaza fidelitatea la fel de mult precum apreciaza si rafinamentul. Stim ca cine vine la Babylon, vine sa stea. Asa ca orice client al nightclub-ului nostru care consuma de 500 de lei intra automat intr-o tombola, iar premiile merita efortul si timpul: sticle de bauturi rafinate sau dansuri private? Sunt o oferta de nerefuzat care te vor face sa fii mereu multumit si sa revii si data viitoare cand vrei sa te eliberezi de constrtngerile vietii tale de zi cu zi. Fiecare noapte petrecuta la nightclub Babylon este o noapte castigata, nu una pierduta.

Nightclub Babylon, o lume separata

 • 1
 • Iunie
 • Babylon
 • 1 Iunie

Un nightclub versatil si plin de surprize, Babylon ofera ocazia oricarui barbat respectabil sa exploreze latura sa mai salbatica. A trece pragul unui nightclub inseamna a te desprinde de Iasi, de lume, de regulile societatii si a pasi intr-o lume in care esti liber, fara consecinte de care sa-ti fie rusine mai tarziu. Relaxeaza-te si admira cele mai sexy animatoare, care doar pentru tine fac niste miscari nepamantene de dans.

Vinerea, nightclub Babylon aduce noptile albe chiar aici, la Iasi! White Party este un eveniment saptamanal dedicat albului, culoarea... puritatii, a curateniei. Nu te lasa pacalit. Lucrurile se incing mai mult ca oricand. Rasplata pentru portul de alb este o bautura fina. Fetele sunt invesmantate ca in visele tale cele mai obraznice. Eset imposibil sa nu uiti de tine si sa nu te miri cat de repede a trecut timpul. Asta este si ideea unui nightclub care se respecta, sa te deconecteze de la ceea ce te inconjoara si sa cladeasca in jurul tau o lume croita special pentru tine.

Nightclub Babylon ofera, inca din iunie, sansa de a juca... darts pe dezbracate! Nu, nu trebuie sa te duci la sala, pentru ca nu tu te dezbraci. Trebuie doar sa arunci la tinta, iar una dintre animatoarele noastre iti va rasplati eforturile. Cu cat mai bine nimeresti, cu atat mai multe haine zboara de pe fata. Cine a jucat stie bine ca distractia e incendiara si merita efortul. Nu s-a mai vazut vreodata asa ceva in Iasi, decat poate pe la vreo petrecere studenteasca despre care noi nu stim nimic.

Elibereaza-te la umbra senzualitati tale launtrice

 • 15
 • Mai
 • Babylon
 • 15 Mai

Cand spui Babylon, te gandesti la misterele orientului si la femeile senzuale, invesmantate in matasuri transparente care-l populau. Te gandesti la placeri pacatoase si la o lascivitate care se manifesta liber, departe de regulile stricte ale societatii cu care esti obisnuit.

In acelasi timp, Babylon inseamna rafinament, pentru ca noi stim ca un domn cu pretentii are nevoie de placeri de cea mai inalta clasa. Si cu cat mai inchistat in norme te simti ziua, cu atat mai mare este nevoia de libertate noaptea.

Ceea ce iti propunem este sa lasi fetele ispititoare sa iti rasfete vazul cu dansuri desprinse din cele O mie si una de nopti. Savureaza un whisky fin si relaxeaza-te, efortul este din partea casei si scopul lui este sa iti satisfaca poftele cele mai exotice.

Noi stim foarte bine ca gusturile domnilor variaza, asa ca fiecare dintre dansatoarele noastre stie sa se descurce in cele mai diverse situatii, pentru ca fanteziile tale sunt foarte importante pentru noi. Cat despre discretie, ea este legea noastra fundamentala. Societatea are prejudecati, iar Babylon e locul in care tu iti doresti sa scapi de ele si sa te dezlantui, adica sa fii tu insuti, in starea ta naturala. Si ce este mai natural decat frumusetea trupului feminin, atat de celebrata de arta, inca din zorii umanitatii?

Nightclub Babylon, o galerie de arta pentru domni

 • 2
 • Mai
 • Babylon
 • 2 Mai

Stim ca senzualitatea umana nu prea e privita cu ochi buni. stim ca privitul corpului feminin este blamat de multi si, mai ales, de multe, in ciuda faptului ca o femeie frumoasa mereu se va hrani din privirile celor care o admira. Babylon se dezice de aceasta ipocrizie. Miscarea lasciva este, pentru noi, forma de arta.

Sigur ca nu am inventat noi ideea de strip-tease. Ea exista de mult. O dansatoare exotica a devenit si imparateasa, la un moment dat. Aparent, rusinea pe care o simt oamenii cand vine vorba de asemenea dansuri este recenta. Numai ca noi o consideram inoportuna si fatarnica.

Pentru a te convinge, am adus unduirile corpurilor aproape dezgolite intr-un mediu plin de rafinament. Un bar aprovizionat cu cele mai fine bauturi si un cadru decorat cu bun gust te va face sa realizezi ca admiratia ta pentru frumos nu este motiv de rusine, ba dimpotriva, ca te hraneste si ca te face sa te simti viu.

Te invitam sa lasi la usa orice urma de pudoare si sa te simti ca un gentleman care s-a impacat cu latua lui salbatica. Pentru noi, pacatul nu este sa privesti, ci sa ascunzi faptul ca privesti. Atractia este ceva natural si Babylon nu face decat sa o sarbatoreasca in toata splendoarea ei. si daca e rost si de distractie de inalta clasa, lucrurile sunt cu atat mai bune pentru tine. Da-ti frau liber si scalda-te in desfatarile pe care altii le considera interzise. Pentru noi, ele sunt la ordinea zilei sau, mai bine zis, a noptii.

Nightclub Babylon Iasi, o lume separata si magica

 • 21
 • Martie
 • Babylon
 • 21 Martie

Nightclub Babylon Iasi a fost deschis cu gandul la misterele senzuale din Orient, mereu vazut ca un spatiu al luxului, al fanteziei si al visului devenit realitate. stim cu totii ca din Orient au fost aduse mirodeniile, printre care am putea include si voluptatea dansului. Un nightclub respectabil scoate in evidenta forma feminina, frumusetea trupului, fara a ajunge sa fie de prost gust. Dansul burlesc este o forma de arta la fel ca oricare alta. Sa nu uitam ca tangoul a socat, la vremea cand a aparut, tocmai prin senzualitate. Astazi, este practicat de milioane de oameni, inclusiv din cele mai inalte straturi ale societatii.

A te bucura de lascivitatea miscarilor efectuate de animatoarele de la Nightclub Babylon Iasi inseamna a patrunde in lumea plina de mister a fanteziei exprimate prin miscare. Unduiri care iti capteaza imaginatia, priviri pline de foc si pasiune, toate sunt aici ca sa iti elibereze mintea si sa te imbie spre lumi care nici nu banuiai ca exista. Nightclub Babylon atinge fanteziile tuturor domnilor, de la cei mai calm la cel mai dur dintre ei. Suntem mandri de capacitatea noastra de a satisface o varietate atat de larga de barbati, care intotdeauna au pretentii ridicate.

Noapte de noapte, Nightclub Babylon Iasi isi invita oaspetii in lumea senzualitatii, sa isi rasfete simturile cu un adevarat joc al ielelor: pur si natural, totusi vinovat si tentant. Pentru noi, nu exista judecata. Ceea ce e bun pentru tine este bun si in general. Suntem pentru dezlantuirea completa a fiintei omenesti si pentru libertatea ei completa. Invitatia noastra la rasfat este, de fapt, darul libertatii de a te bucura fara opreliste de cele mai tentante dansuri pe care le poti vedea in Iasi si de trupuri desprinse din visele tale cele mai ascunse si mai dulci in acelasi timp.

Dansul la bara, intre arta si senzualitate

 • 29
 • Februarie
 • Babylon
 • 29 Februarie

Dansul la bara are o istorie fascinanta ce dateaza de aproape un secol, fiind initiat de caravanele de circuri ce prezentau diferite spectacole si evenimente. In cele din urma, dansul la bara si-a castigat popularitatea in barurile de noapte si s-a folosit in show-urile burlesti. Incepand cu anii '80 dansul la bara a devenit parte a spectacolelor din cluburile de noapte alaturi de dansul in poala, Go-Go dance si streaptease. In prezent, dansul la bara a fost ridicat la nivel de arta si prezinta miscari impresionante ce pun in evidenta feminitatea si corpul femeii.

Dansul la bara implica forta si antrenament fizic, dar si gratie si eleganta prin care corpul femeii devine o opera de arta. Miscarile senzuale pe acordul unor note muzicale seducatoare te invita intr-o poveste mirifica si iti vrajeste simturile. O data ce ne-ai trecut pragul devii personaj principal al unei povesti pe cat de fermecatoare, pe atat de misterioasa. In Babylon, dansul fetelor noastre te poarta intr-o calatorie plina de mister si isi dezvaluie secretele. Fiecare experienta este desavarsita si este animata de pofta de viata si buna dispozitie a fetelor noastre. Pregateste-te sa admiri frumusetea si sa descoperi secretele dansurilor celebre.

Te asteptam in fiecare seara incepand cu orele 22.00 sa te bucuri de distractie si experiente unice, sa traiesti pentru o noapte asa cum iti doresti.

Paseste in Babylon

 • 30
 • Decembrie
 • Babylon
 • 30 Decembrie

Muzica si dansul au puterea de a descreti frunti, de a aduce bucurie si de a da nastere poftelor si sentimentelor. In Babylon, te lasi purtat de acordurile muzicii si de dansul formelor intr-o calatorie nocturna invaluita in mister si animata de un spectacol plin de culoare.

Imediat ce ne treci pragul te lasi cuprins de pofta de viata si buna dispozitie cu care te molipsesc fetele noastre si te pregatesti sa traiesti experinte unice. Senzualitatea fetelor, dansul lor si muzica trezesc cele mai nebanuite dorinte si, totodata, te atrag ca intr-un miraj intr-o poveste in care tu esti personajul principal.

In fiecare seara, incepand cu orele 22.00, fetele sunt gata sa iti ofere un spectacol total, sa te faca sa uiti de griji si sa iti arate cate putin din micile placeri ale vietii. Fie ca vrei sa te bucuri de o frumoasa companie pe durata serii sau vrei sa iei parte la unul din show-urile fetelor noastre, Babylon este locul in care visurile tale prind culoare.

Bucuria de a trai fiecare clipa la maximum si de a-ti oferi experiente memorabile ne inspira sa iti oferim intotdeauna un motiv de a reveni, de a te face sa te simti bine de fiecare data cand ne treci pragul. In Babylon descoperi frumusetea si senzualitatea fetelor, dar in acelasi timp descoperi celebrele dansuri de cabaret si streaptease. Iar in fiecare vineri dam startul unei petreceri in care dress code-ul este dictat de culoarea alba.

Paseste in Babylon, descopera frumusetea si lasa-te vrajit de muzica si forme unduitoare. Aici traiesti experiente unice, iar dorintele tale devin realitate. Esti pregatit de distractie?

Nopti de vis cu Babylon Iasi

 • 25
 • Februarie
 • Babylon
 • 25 Februarie

De cate ori nu ai visat sa te rupi de cotidian si sa creezi cea mai frumoasa poveste a noptii in care tu sa fii personajul principal? De cate ori nu ai dorit sa dai viata celor mai aprinse dorinte si sa te bucuri de ele in linistea noptii? Paseste in sanctuarul placerii la Babylon Iasi si vei avea parte de cele mai incantatoare nopti de pana acum!

Babylon Iasi iti ofera nopti ce vor incalzi dorintele tale si le vor transforma in seri de neuitat. Fetele noastre vor avea grija sa iti descatuseze mintea si sa creeze cele mai frumoase numere de striptease. Formele unduitoare, cat si zambetele atragatoare vor atrage toate privirile, iar tu te vei simti ca intr-un sanctuar al seductiei. Lasa-te purtat spre nopti albe de placere si vei avea parte de cele mai frumoase amintiri!

Noptile vor fi invaluite in mister, iar tu te vei lasa purtat pe ritmurile muzicii intr-o lume stralucitoare, unde fetele iti vor arata cele mai frumoase dansuri la bara si unde fanteziile se vor transforma intr-o frumoasa realitate! Forme unduitoare luminate puternic vor da viata celor mai ascunse vise, iar tu vei transforma noptile in adevarate reusite!

Go-go dance iti va face serile mai animate, iar privirile se vor contopi intr-un ocean de dorinta. Cabaretul va readuce spectacolul pe marea scena a sanctuarului si te va face sa revii cu placere. Babylon Iasi va starni pofte nebanuite, iar tu vei avea parte de cele mai frumoase nopti cu ajutorul nostru. Paseste in sancturaul Babylonian si vei avea parte de experiente nebanuite ce vor starni dorinta si pasiune!

Babylon, locul unde visurile tale se indeplinesc

 • 7
 • Martie
 • Babylon
 • 7 Martie

De cate ori nu ai visat sa te bucuri de placerile tale fara a fi blamat? De cate ori nu ai vrut sa pasesti intr-un sanctuar ce iti ofera libertate si distractie indiferent de zi? Babylon te asteapta sa iti coloreze visele si sa iti indeplineasca cele mai ascunse dorinte!

In fiecare seara descoperi alte placeri, alte personalitati ale fetelor de care sa te bucuri. Corpurile unduitoare creeaza experiente de neuitat pentru tine si te poarta spre o lume in care placerile sunt nevinovate. Descopera acum sanctuarul babilonian ce iti va oferi un spectacol vizual si auditiv intens de care sa te bucuri in orice seara si experimenteaza senzatii pe care nu le-ai cunoscut pana acum.

Babylon este templul placerii, al celor mai puternice dorinte si a visurilor devenite realitate. Cand pasesti in acest sanctuar, uiti de de grijile de peste zi si te dedici placerilor tale. Incursiunea in aceasta lume iti va oferi un spectacol de care sa te bucuri in tacerea noptii si de care sa profiti in fiecare clipa petrecuta la Babylon. Esti curios sa le cunosti pe fete? Corpurile de zeite, miscarile ce dau viata dorintelor si spectacolele organizate iti vor colora serile in nuante vibrante.

Descopera acum sanctuarul placerii si vei fi uimit de puterea noastra de a inlatura grijile. Fetele noastre te asteapta sa petreceti o noapte de neuitat in compania muzicii ritmate si a miscarilor ce vor da viata celor mai arzatoare dorinte. Haide cu noi intr-o noua aventura in Babylon si vei avea parte de experiente de neuitat!


Copyright © 2015 Babylon. Toate drepturile rezervate